Różnice: Protokol02WP2017 (r2 vs. r1)

r2 - 2019-09-14 - 12:13 - PaulinaKolbusz r1 - 2017-07-31 - 20:46 - PiotrRoszatycki
  

P olska Partia Piratów

Sąd Okręgowy w Warszawie

  

Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa

VII Wydział Cywilny Rejestrowy

  

www.polskapartiapiratow.pl

al. Solidarności 127

  

e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

00-898 Warszawa

  

Protokół z Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów z dn. 10 czerwca 2017 r.

  

Zarząd Polskiej Partii Piratów działając w oparciu o rozdział 4 Statutu Polskiej Partii Piratów z dnia 01.02.2014 r., zwołał Walne Zgromadzenie członków Polskiej Partii Piratów na dzień 10 czerwca 2017 r. w Warszawie (wszyscy członkowie Partii zostali powiadomieni imiennie z zachowaniem terminu zgodnego ze Statutem, informacja była także publicznie dostępna w środkach masowego przekazu).

  

Na dzień Walnego Zgromadzenia Polska Partia Piratów liczy 15 członków i zgodnie ze Statutem wszyscy są uprawnieni do wzięcia udziału w głosowaniach. 9 członków P3 jest obecnych na Walnym Zgromadzeniu - zachowane jest więc kworum obecności co najmniej połowy członków - wynoszące 8/15 (8 członków). Spełnione są więc statutowe warunki wymagane do wyłonienia władz Partii.

  

Wybrana komisja skrutacyjna w składzie: Tomasz Kisielewski, Zbigniew Łukasiak, Bernard Pyszkiewicz po stwierdzeniu obecności połowy członków Partii, przedstawia wyniki wyborów do władz statutowych Polskiej Partii Piratów.

  

Prezes Polskiej Partii Piratów:

  

Pan Michał Karol Dydycz

  

zamieszkały xxxxxxxxxxx xx, xx-xx xxxxxxxxxxx

  

PESEL: xxxxxxxxxxx

  

Skarbnik Polskiej Partii Piratów:

  

Pan Szymon Filip Kubisiak

  

zamieszkały xx. xxxxxxxxxxx xx/xx x xxx xx-xxx xxxxxxxxxxx

  

PESEL: xxxxxxxxxxx

  

Wiceprezesi Polskiej Partii Piratów :

  

Pani Paulina Diana Kolbusz

  

zamieszkała xxxxxxxxxxx x, xx-xxx xxxxxxxxxxx

  

PESEL: xxxxxxxxxxx

  

Pan Marcin Staryczenko

  

zamieszkały xxxxxxxxxxx xxx, xx-xxx xxxxxxxxxxx

  

PESEL: xxxxxxxxxxx

  

Członkowie Sądu Koleżeńskiego Polskiej Partii Piratów:

  

Pan Władysław Majewski

  

zamieszkały xx. xxxxxxxxxxx xx, xx-xxx xxxxxxxxxxx

  

PESEL: xxxxxxxxxxx

  

Pan Radosław Pietroń

  

zamieszkały xx. xxxxxxxxxxx x, xx-xxx xxxxxxxxxxx

  

PESEL: xxxxxxxxxxx

  

Pan Zbigniew Łukasiak

  

zamieszkały xx. xxxxxxxxxxx x/xx, xx-xxx xxxxxxxxxxx

  

PESEL: xxxxxxxxxxx

  

Sprawozdanie z przebiegu głosowań w załączniku.

  

Komisja skrutacyjna potwierdza prawdziwość danych oraz wyników głosowań swoimi własnoręcznymi podpisami:

  

Komisja skrutacyjna Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów:

  

Tomasz Kisielewski (Przewodniczący Walnego Zgromadzenia)

  

Zbigniew Łukasiak (Protokolant-Sekretarz)

  

Bernard Pyszkiewicz (Protokolant-poprawność i wyniki głosowań)

r2 - 2019-09-14 - 12:13 - PaulinaKolbusz r1 - 2017-07-31 - 20:46 - PiotrRoszatycki

Wyświetl stronę | Wyświetl różnice Przeplatany | Historia: r2 < r1 | Inne operacje
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.