1 lutego 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Członków Polskiej Partii Piratów postanowiło o przyjęciu Common European Election Programme of the European Pirates for the Elections of the European Parliament in 2014 (CEEP) jako bazy programowej na najbliższe wybory w Polsce.

Wspólny Program Wyborczy Europejskich Partii Piratów w Wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

(CEEP — Common European Election Programme of the European Pirates for the Elections of the European Parliament in 2014)

Preambuła

Dzisiejsza Unia Europejska, jako instytucja ponadnarodowa, jest projektem tworzonym raczej przez państwa członkowskie niż przez ich obywateli.

My, Piraci, uważamy, że Europa powinna być kształtowana we wspólnym interesie zarówno wszystkich jej obywateli, jak i państw członkowskich.

My, członkowie Partii Piratów w krajach Unii Europejskiej, przyjęliśmy ten program wyborczy i razem dążymy do tego, by nasza wizja Unii stała się rzeczywistością.

Od momentu powstania Unii Europejskiej zawsze panował w niej deficyt demokracji, którego nie udało się przezwyciężyć w trakcie procesu integracji.

Ważnym celem wszystkich Piratów jest zbudowanie solidnych demokratycznych podstaw dla zjednoczonej Europy. Aby zrealizować ten cel należy przede wszystkim zadbać o to, by procesy polityczne były bardziej przyjazne obywatelom. Musimy wspierać rozwój wspólnej europejskiej przestrzeni dla kultury, polityki i społeczeństwa, a jednocześnie chronić różnorodność i bogactwo kulturowe na terenie Unii Europejskiej.

Unia Europejska musi działać zgodnie z zasadą subsydiarności. Nie powinno się podejmować na szczeblu europejskim decyzji w sprawach, które można by lepiej rozwiązać na szczeblu państwowym, regionalnym lub lokalnym. Podstawą dla podejmowania prawdziwie demokratycznych decyzji jest równy i łatwy dostęp do środków komunikacji oraz dobrze poinformowani obywatele. Wszelkie decyzje polityczne podejmowane na szczeblu unijnym powinna poprzedzać ogólnoeuropejska debata, umożliwiająca odpowiednie uczestnictwo wszystkim obywatelom.

My, Piraci, wierzymy, że wszyscy ludzie mają prawo do sprawiedliwego i równego traktowania. Społeczeństwo musi respektować prawa mniejszości. Będziemy występować przeciwko wszelkim formom dyskryminacji oraz sprzeciwiać się ruchom naruszającym prawa człowieka.

Internet jako środek komunikacji stwarza ogromne możliwości rozwoju politycznego, pozwalając na przezwyciężenie jednostronnego modelu komunikacji „góra-dół”. Dlatego my, Piraci, będziemy zaciekle bronić wolności Internetu zarówno w Europie, jak i w świecie.

Partycypacja obywatelska i otwarty rząd

Więcej demokracji dla Europy

My, Piraci, żądamy spisania nowego traktatu UE, który zastąpi wszystkie istniejące traktaty, rozwieje niejasności oraz odpowie na potrzebę demokratycznej reformy w UE. Traktat ten musi zostać przyjęty przez obywateli Unii Europejskiej w drodze referendum.

Proces ustawodawczy w UE jest obecnie zdominowany przez władzę wykonawczą (Komisję Europejską); dzieje się to kosztem władzy ustawodawczej (Parlamentu Europejskiego). My, Piraci, postulujemy zmianę podziału kompetencji w Instytucjach UE na korzyść władzy ustawodawczej.

Zniesienie niesprawiedliwych barier w uczestnictwie politycznym

My, Piraci, chcemy umożliwić obywatelom większy i bardziej bezpośredni wpływ na debatę polityczną oraz proces podejmowania decyzji, zarówno jako jednostkom, jak i zbiorowości. Dlatego żądamy zniesienia niesprawiedliwych barier w uczestnictwie politycznym, z jakimi spotykają się nowe partie polityczne podczas wyborów, jak np. wymóg zebrania ogromnej ilości podpisów.

Przejrzystość

Ujawnienie wpływu na decyzje polityczne

My, Piraci, wzywamy do ujawnienia wpływu grup nacisku oraz lobbystów na decyzje polityczne. Pozwoli to na ochronę procesu demokratycznego oraz zapewni przejrzystość podstaw decyzji.

Ustawa o ochronie sygnalistów demaskatorów („whistle-blowers”)

My, Piraci, jesteśmy zwolennikami powszechnego i wyczerpującego ustawodawstwa mającego na celu ochronę osób sygnalizujących nieprawidłowości godzące w interes publiczny, takich jak przypadki korupcji, insider trading czy naruszanie norm etycznych lub praw człowieka („whistle-blowers”).

Przejrzystość sektora publicznego

Sektor publiczny, łącznie z podmiotami prywatnymi realizującymi zadania publiczne, musi cechować się przejrzystością. My, Piraci, uważamy, że jednym z podstawowych praw obywatela jest prawo do kontroli, bez konieczności podawania uzasadnienia, wszelkich umów lub korzyści finansowych związanych z realizacją projektów oraz świadczeniem usług przez sektor publiczny i rządowy.

Ochrona prywatności i praw obywatelskich

Ochrona danych a inwigilacja

Bezpieczeństwo a wolność

Poszerzenie praw obywatelskich oraz ochrona naszej wolności są dla Piratów szczególnie ważne. Dużym niebezpieczeństwem jest bezprawne i nadmierne stosowanie środków inwigilacji zarówno przez krajowe, jak i zagraniczne rządy, jako reakcja na terroryzm i inne zagrożenia. Należy natychmiast podjąć działania, by przywrócić równowagę i odzyskać naszą prywatność.

Zapewnienie każdemu prywatności

Europejczycy mogą z dumą mówić o swej historycznej walce o swoje podstawowe prawa oraz o wolności innych obywateli. Aby zachować nasze prawa i wolności, a także w celu zapewnienia skuteczności egzekwowania prawa żądamy, aby zbieranie danych oraz monitoring były stosowane wyłącznie wobec osób podejrzanych o popełnienie lub przygotowywanie przestępstwa, i tylko za pozwoleniem oraz pod nadzorem sądu.

Odpowiednia ochrona przed przestępczością jest ważnym zadaniem państwa. Zadanie to powinno być realizowane poprzez inteligentną, rozsądną i opartą na dowodach politykę bezpieczeństwa. Chcemy zniesienia powszechnie stosowanej praktyki automatycznego zbierania, przechowywania i porównywania danych bez uzasadnionej przyczyny. Każda osoba poddana inwigilacji przez państwo powinna być poinformowana o tym fakcie w odpowiednim czasie, aby zapobiec nadużyciom.

My, Piraci, domagamy się zniesienia dyrektywy 2006/24/WE o retencji danych

Każdy powinien mieć prawo wiedzieć, jakie zasady rządzą zbieraniem informacji osobistych, jak długo mogą być one przechowywane oraz jaka jest polityka przechowywania danych.

My, Piraci, sprzeciwiamy się wymianie danych osobowych bez ważnych przyczyn, na terenie UE jak i poza nią. Dotyczy to przekazywania danych pasażerów oraz danych bankowych krajom trzecim, jak np. USA, europejskiego systemu nadzoru granic EUROSUR oraz wymiany danych z krajowych policyjnych baz danych. Należy zakazać przekazywania danych osobowych krajom, które nie są w stanie zapewnić skutecznej ochrony podstawowych praw.

My, Piraci, nie zgadzamy się na wprowadzenie obowiązkowych urządzeń monitorujących i raportujących, takich jak inteligentne liczniki („smart meters”).

My, Piraci, chcemy wprowadzenia ścisłych standardów dla wszelkich systemów przemysłowych automatycznie przetwarzających informacje osobiste i prywatne (takich jak systemy kontroli dostępu). Kody źródłowe takich systemów powinny zostać ujawnione, publicznie udokumentowane i poddane recenzji naukowej.

Systematyczna ocena istniejących programów inwigilacji

Zakaz masowej inwigilacji

Przestrzeń publiczna jest pełna urządzeń, które monitorują ruchy ludzi i pojazdów, rozpoznają twarze i łączą ze sobą te informacje, nie uwzględniając przy tym potencjalnego naruszenia prywatności. Dane pokazują jednak, że obecność takich systemów ma niewielki wpływ na wskaźnik przestępczości i że — w najlepszym wypadku — powoduje po prostu przesunięcie się przestępczości w inne miejsca.

My, Piraci, jesteśmy zwolennikami zwolnienia personelu policji z obowiązków związanych z monitoringiem, aby zamiast tego policjanci mogli patrolować ulice.

Zakaz szpiegostwa elektronicznego i zbierania danych biometrycznych

Rutynowe kontrole nie mogą bez powodu ingerować w sferę prywatną. Sprzeciwiamy się użyciu skanerów ciała, ponieważ naruszają one godność osobistą. Jesteśmy także przeciwni zbieraniu treści komunikacji oraz metadanych, wglądowi w prywatne dane przechowywane na urządzeniach elektronicznych oraz innym tego typu praktykom naruszającym prywatność. Sprzeciwiamy się zbieraniu danych biometrycznych od niewinnych ludzi oraz przechowywaniu ich w centralnych bazach danych.

Zatrzymanie nowych planów inwigilacji

My, Piraci, chcemy zatrzymać proces stopniowego rozkładu praw obywatelskich, który przybrał w ostatnich czasach dramatyczne rozmiary. Nie potrzebujemy nowych ustaw, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo: obecne prawo jest do tego wystarczające.

W szczególności sprzeciwiamy się:
  • ujawnianiu oraz przechowywaniu danych z elektronicznych dokumentów pasażerów podróżujących na terenie UE przez organy monitorujące („Passenger Name Record”);

  • automatycznemu tworzeniu profili ludzi w celu podzielenia ich na kategorie ryzyka („profiling”) oraz każdego typu masowej analizie danych;

  • porozumieniu pomiędzy UE a USA w sprawie przekazywania danych („bezpieczna przystań”)

Potwierdzenie zgodności z podstawowymi prawami dla nowych środków bezpieczeństwa

My, Piraci, postulujemy, by Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej systematycznie kontrolowała wszystkie obecne i przyszłe programy bezpieczeństwa UE. Funkcjonowanie agencji bezpieczeństwa UE należy poddać kontroli w oparciu o dowody w celu uniknięcia skutków ubocznych, rozpatrzenia alternatywnych rozwiązań oraz zapewnienia zgodności z naszymi podstawowymi prawami. Należy przy tym zapewnić Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej odpowiednie uprawnienia do pełnienia tej roli.

My, Piraci, opowiadamy się za moratorium na jakiekolwiek dalsze naruszanie praw człowieka przez agencje bezpieczeństwa UE w imię bezpieczeństwa wewnętrznego, aż do momentu zakończenia systematycznej kontroli uprawnień przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Badania nad bezpieczeństwem i oprogramowanie monitorujące

My, Piraci, zasadniczo popieramy finansowanie badań z środków UE. Jednak częsty udział agencji rządowych w działaniach monitorujących i filtrujących, takich jak programy INDECT czy CleanIT, pokazuje jasny zamiar wykorzystania takich rozwiązań jako finansowanych z funduszy publicznych narzędzi do rozmontowania praw obywatelskich. Uważamy, że UE nie powinna finansować technologii ograniczających podstawowe prawa.

Rozporządzenie UE o ochronie danych zakładające wysoki stopień ochrony danych

Powstające Rozporządzenie UE o ochronie danych powinno prowadzić nie do obniżenia standardów ochrony danych, lecz do umocnienia praw obywateli we wszystkich krajach Europy. Nie można dopuścić, by przedsiębiorstwa działające na terenie UE miały możliwość uniknięcia skutecznej kontroli. Przykładowo, nie można pozwolić, by Facebook, mający swoją europejską siedzibę w Irlandii, obchodził regulacje dotyczące ochrony danych.

Także metadane, będące produktem ubocznym korzystania z kompleksowych systemów informacyjnych, powinny być traktowane jako dane osobowe. Musi istnieć mechanizm umożliwiający wgląd w listę osób trzecich, mających dostęp do naszych danych osobowych. Mechanizm ten powinien być porównywalny z metodą zastosowaną do uzyskania zgody na przekazywanie danych. Nawet jeśli wyrażono zgodę na wymianę danych osobowych, nie wolno odmówić osobie, której dane zostały sprzedane, dostępu do streszczenia wszystkich danych przekazanych jakimkolwiek osobom trzecim.

Wykorzystanie danych osobowych do handlu danymi, do celów reklamowych lub badań rynkowych albo badań opinii powinno być możliwe tylko za aktywną i świadomą zgodą danej osoby.

Służby specjalne mają bezpośredni dostęp do danych osobowych oraz komunikacji na żywo europejskich obywateli oraz przedsiębiorstw w Internecie. Sytuacja ta jasno pokazuje, jak bardzo nagląca jest potrzeba podjęcia działań na szczeblu międzynarodowym. Na tym polu my, Piraci, domagamy się podjęcia działań mających na celu ochronę danych osobowych, prywatności obywateli i wolnego rozwoju osobowości oraz zapobieganie szpiegostwu przemysłowemu w przyszłości.

Zakaz nieograniczonej identyfikacji osób w przestrzeni publicznej

My, Piraci, sprzeciwiamy się wymogowi identyfikacji osobowej wobec osób niebędących podejrzanymi o popełnienie przestępstwa, zwłaszcza jeśli następuje to w związku z wykonywaniem przez dane osoby prawa do wyrażania własnych poglądów lub prawa do zgromadzeń. Jeżeli można zostać namierzonym przez służby porządkowe tylko dlatego, że bierze się udział w demonstracji lub publicznie przedstawia swoje poglądy, to znaczy, że wolność wyrażania opinii jest zagrożona.

Polityka azylowa

Europejskie podejście do polityki azylowej i uchodźców musi być oparte na uznaniu praw człowieka oraz pełnym poszanowaniu Konwencji Genewskiej i Konwencji o Prawach Dziecka.

Polityka sąsiedztwa oraz polityka rozwojowa UE powinny być ukierunkowane na stałą poprawę warunków życia oraz promowanie praw człowieka we wszystkich krajach i regionach partnerskich.

Prawo autorskie

My, Piraci, chcemy sprawiedliwego i zrównoważonego prawa autorskiego opartego na ogólnym interesie społecznym.

Dążymy do zniesienia monopoli informacyjnych. Unia Europejska ugięła się pod serią żądań wprowadzenia monopoli informacyjnych, mających podobno zmotywować twórców i wynalazców do większej wydajności. w rzeczywistości jednak monopole przynoszą korzyści tylko wielkim korporacjom, osłabiając przy tym rynek. Osłabienie rynku obrazuje ustawiczne nękanie jednostek oraz małych i średnich przedsiębiorstw przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz utrata dzieł osieroconych. Naszym celem jest stworzenie środowiska, w którym motywacja twórcza idzie ramię w ramię ze swobodą dostępu do informacji.

Dalszy rozwój społeczny, technologiczny i gospodarczy naszego społeczeństwa nie jest możliwy bez poprawy publicznego dostępu do informacji, wiedzy i kultury. My, Piraci, domagamy się legalizacji kopiowania, przechowywania, wykorzystania oraz udzielania dostępu do dzieł literackich i artystycznych w celach niekomercyjnych. Działania takie powinny być także objęte ochroną prawną oraz aktywnie promowane. Każdy powinien mieć możliwość korzystania z naszego dziedzictwa kulturowego oraz dzielenia się nim bez obawy, że zostanie za to pociągnięty do odpowiedzialności lub poddany cenzurze.

Wynikający z prawa autorskiego monopol handlowy powinien zostać ograniczony do rozsądnego okresu czasu. Dzieła zależne powinny być dozwolone, z wyjątkami bardzo dokładnie określonymi przez prawo pozostawiające minimalne pole do interpretacji.

Internet jest środkiem przekazu, który nie powinien mieć żadnych granic. My, Piraci, uważamy sztuczne bariery państwowe dla dóbr kultury za przeszkodę dla wewnętrznego rynku europejskiego i domagamy się ich zniesienia. Konieczna jest zmiana podejścia do kwestii prawa do dóbr niematerialnych oraz sposobów jego egzekwowania.

Należy zapobiec wprowadzaniu kolejnych monopoli w dziedzinach informacji i kultury. Zgodnie z prawem państwo powinno dopuszczać lub utrzymywać monopole na dobra niematerialne tylko wówczas, gdy leży to w interesie publicznym. Wszelkie monopole muszą być ograniczone czasowo; ani czas ich trwania, ani ich zakres nie mogą być rozszerzane z mocą wsteczną. Tworzenie dóbr wspólnych, takich jak wolne oprogramowanie i dobra kultury, ogólnodostępne porozumienia w sprawie wymiany patentów oraz darmowe i ogólnodostępne materiały edukacyjne powinno być wspierane i chronione prawem.

Życie społeczne, przenoszące się w coraz większym stopniu do przestrzeni cyfrowej, nie może być ograniczane monopolami na dobra niematerialne. Wprowadzenie zasady dozwolonego użytku („fair use”) pozwoli na nieskrępowane interakcje społeczne. Europejskie organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi muszą zapewnić pełną przejrzystość, sprawiedliwe prawa uczestnictwa dla swoich członków oraz lepsze warunki kontraktów dla artystów.

Wolne oprogramowanie, kultura i wiedza

Wolne oprogramowanie

My, Piraci, popieramy tworzenie oprogramowania, które może być przez każdego używane, analizowane, rozpowszechniane i modyfikowane. Wolne i Otwarte Oprogramowanie jest niezbędne, by użytkownicy mogli kontrolować swoje własne systemy techniczne. Przyczynia się ono także w znaczący sposób do wzmocnienia autonomii i prywatności wszystkich użytkowników.

Obowiązek korzystania z wolnego oprogramowania w organach administracji publicznej

My, Piraci, uważamy, że przetwarzanie, zarządzanie i zabezpieczanie danych obywateli powinno odbywać się, gdy tylko jest to możliwe, przy użyciu wolnego oprogramowania. Oprogramowanie zamknięte powinno być wykorzystywane tylko wtedy, gdy nie istnieje lub nie można stworzyć wolnego oprogramowania, które skutecznie spełniałoby daną rolę. Korzystanie z wolnego oprogramowania obniża koszty administracyjne, promuje lokalne wsparcie techniczne i ułatwia identyfikację „złośliwego oprogramowania”. Chcemy doprowadzić do tego, by w sektorze publicznym korzystano w przyszłości wyłącznie z wolnego oprogramowania, aby był on niezależny od konkretnych dostawców.

Wolna kultura

Wolna kultura jest ważnym źródłem edukacji i kreatywności społeczeństwa. My, Piraci, chcemy promować działalność artystyczną i różnorodność kulturową w celu zapewnienia obecnym i przyszłym pokoleniom bogactwa kulturowego wspierającego procesy naukowe i twórcze.

Wolna wiedza i edukacja

My, Piraci, wierzymy, że swobodny przepływ wiedzy i informacji jest bardzo ważny. Dlatego powinien on być promowany i zagwarantowany w dziedzinie edukacji. Instytucje edukacyjne powinny w coraz większym stopniu korzystać z materiałów edukacyjnych dostępnych na wolnych licencjach, które umożliwiają kopiowanie bez ograniczeń.

Postęp technologiczny stwarza nowe możliwości międzynarodowego rozwoju wiedzy i koncepcji kształcenia. Aby w pełni wykorzystać te możliwości, jesteśmy zwolennikami rozwoju i wspierania wolnych i otwartych materiałów edukacyjnych.

Dostępność mediów edukacyjnych na wolnych licencjach jest podstawowym warunkiem zapewnienia nieograniczonego dostępu do edukacji, zarówno na terenie UE jak i poza nią.

My, Piraci, wierzymy, że innowacja jest kluczem do rozwoju naszego bogactwa kulturowego i kapitału intelektualnego. Uważamy, że należy informować obywateli, uczniów i studentów o ich prawie do informacji, jak również o otwartych formatach i wolnym oprogramowaniu w różnego rodzaju placówkach edukacyjnych.

My, Piraci, popieramy digitalizację i publikację dokumentów przechowywanych w bibliotekach publicznych na terenie całej UE.

Promowanie dóbr wspólnych („Commons”)

My, Piraci, będziemy dążyć do tego, by do umów handlowych przyjęto regulacje wspierające użytkowanie i rozwój otwartych formatów oraz Wolnego i Otwartego Oprogramowania oraz promujące wzajemne uznawanie nowoczesnych modeli licencji, takich jak Creative Commons.

Otwarty dostęp i otwarte dane

Otwarty dostęp

Wyniki wszelkich badań finansowanych częściowo lub w całości ze środków publicznych muszą być publikowane w czasopismach naukowych z otwartym dostępem lub udostępniane w inny sposób pozwalający każdemu na łatwy i bezpłatny dostęp do nich.

Otwarte dane

Wszelkie dane utworzone do użytku publicznego, niezależnie od ich pochodzenia, powinny być ogólnodostępne, o ile nie oznacza to ujawnienia danych osobowych bez zgody osób zainteresowanych. Dane takie powinny być udostępniane w odpowiedniej formie, także w formie umożliwiającej przetwarzanie danych. Dostęp do danych nie może być ograniczany opłatami, licencjami, skomplikowanymi procedurami dostępu ani środkami technicznymi.

My, Piraci, dążymy do przyjęcia przez UE ustawy o wolności informacji (Freedom of Information Act), która zniesie kluczowe elementy obecnej regulacji UE stanowiące barierę w dostępie do informacji, takie jak definicja „dokumentu” czy termin wniesienia odwołania.

Patenty

Patenty w Erze Informacyjnej

Patenty nie zachęcają dziś do innowacji – wręcz przeciwnie, działają odstraszająco. Patentowanie wiedzy w dziedzinach takich jak genetyka czy biotechnologia, jak również patentowanie oprogramowania, stanowią bezpośrednie zagrożenie dla przyszłości naszego społeczeństwa. Monopole na rośliny i nasiona oraz kosztowne spory prawne na temat często trywialnych patentów pokazują, że to wynalazcy i konsumenci ponoszą konsekwencje. Prawo patentowe należy zatem poddać reformie lub zastąpić innym podejściem, które umożliwi stworzenie bardziej wolnego i sprawiedliwszego rynku, zamiast dalej stawiać przeszkody na drodze innowacji.

Przywrócenie równowagi między patentami a dobrem ogółu

My, Piraci, wierzymy, że patenty nie istnieją po to, by wielkie przedsiębiorstwa mogły tłumić konkurencję poprzez zalewanie rynku ciągle wzbierającym potokiem trywialnych i przesadzonych patentów.

Dlatego chcemy zatrzymać nieustannie przybierające na sile nadużycia patentów.

Patenty w społeczeństwie informacyjnym

Sukces ekonomiczny w społeczeństwie informacyjnym zależy już nie tylko od wynalazków technologicznych, ale także od rozwoju wiedzy i wymiany informacji. Obecne próby regulacji tych czynników poprzez system patentowy całkowicie sprzeciwiają się naszemu postulatowi wolności wiedzy i kultury.

Patenty nie powinny być nigdy przyznawane trywialnym, mało istotnym „wynalazkom”, programom komputerowym, modelom biznesowym ani żadnym wytworom natury. Tego typu patenty hamują rozwój społeczeństwa informacyjnego i powodują prywatyzację dóbr wspólnych. Małe i średnie przedsiębiorstwa z branży IT w całej Europie dowodzą, że nie trzeba patentów na oprogramowanie, by osiągnąć sukces ekonomiczny. Za wprowadzanie innowacji należy się sprawiedliwe wynagrodzenie, jednak nie musi za tym iść przyznanie przywilejów monopolistycznych, które tłumią innowację i utrudniają dostęp do podstawowych dóbr.

Unia Europejska, jej państwa członkowskie oraz inne kraje rozwinięte nie powinny zmuszać krajów mniej rozwiniętych do akceptacji wynikających z patentów postanowień, które mogą mieć negatywny wpływ na podstawowe potrzeby, zdrowie, edukację i możliwości rozwoju mieszkańców tych krajów.

Patenty, leki i zdrowie

My, Piraci, sprzeciwiamy się częstemu nadużywaniu przywilejów wynikających z patentów, takich jak wprowadzanie minimalnych zmian w lekach, których ochrona patentowa wygasa. Należy aktywnie zapobiegać niekonkurencyjnym praktykom, takim jak płacenie konkurentom, by opóźnili wprowadzenie na rynek leków generycznych.

Popieramy rozwój i finansowanie alternatywnych metod zachęcania do innowacji w sektorze farmaceutycznym, aby w ten sposób stopniowo zastąpić patenty w tej dziedzinie. Naszym celem jest zerwanie bezpośredniego związku pomiędzy wynagrodzeniem za postęp a końcową ceną produktu, aby ceny leków były przystępne dla każdego. Uniwersytety oraz instytuty badawcze powinny mieć swobodę przeprowadzania badań naukowych w dziedzinie zdrowia i medycyny bez ograniczeń wynikających z patentów.

Międzynarodowe przepisy dotyczące monopoli intelektualnych

My, Piraci, dążymy do rewizji Porozumienia w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (TRIPS) w celu ograniczenia wyłącznych praw do dóbr niematerialnych. Opowiadamy się także za zastosowaniem takich ograniczeń wobec wszystkich umów handlowych zawierających podobne lub nawet dalej idące regulacje dotyczące patentów i prawa autorskiego.

Międzynarodowa polityka handlowa

Zasady dotyczące umów handlowych

My, Piraci, domagamy się spełnienia następujących warunków we wszystkich prowadzonych przez Unię Europejską negocjacjach w sprawie umów handlowych:
  • większy udział Parlamentu Europejskiego;
  • pełny dostęp do informacji i konsultacji publicznych;
  • poszanowanie prawa do samostanowienia i prywatności;
  • uwzględnienie interesów małych i średnich przedsiębiorstw.

Większy udział Parlamentu Europejskiego

Umowy handlowe zawierają ważne decyzje polityczne, które trudno jest zmienić, gdy zostaną już przyjęte.

Dlatego Parlament Europejski, jako jedyny organ UE powoływany w demokratycznych wyborach bezpośrednich, powinien w zakresie polityki handlowej mieć takie same prawa, jak Komisja Europejska.

Parlament Europejski, reprezentowany przez Komisję Handlu Międzynarodowego (INTA), powinien uczestniczyć na równi z Komisją Europejską w negocjacjach dotyczących umów handlowych.

Pełny dostęp do informacji i konsultacji publicznych

Wszystkie dokumenty związane z negocjowaniem umów handlowych powinny zostać udostępnione Parlamentowi Europejskiemu i upublicznione. Wszystkie negocjacje i konsultacje z udziałem interesariuszy powinny być przeprowadzane publicznie. Domagamy się niezwłocznej pełnej publikacji wszystkich wyników konsultacji, zwłaszcza stanowiska interesariuszy.

Poszanowanie prawa do samostanowienia i prywatności

My, Piraci, uważamy prawo do prywatności i samostanowienia za oczywistość. Dlatego prawa te muszą być respektowane i promowane także w kontekście umów handlowych.

Ponieważ zasady te odnoszą się do wszystkich ludzi, UE musi upewnić się, że zawierane umowy handlowe nie pozwolą jej partnerom handlowym na ich łamanie.

Uwzględnienie interesów małych i średnich przedsiębiorstw

Zawierane obecnie umowy handlowe uwzględniają głównie interesy firm o zasięgu globalnym, rzadko natomiast korzystają na nich małe i średniej wielkości firmy. w ten sposób małe i średnie przedsiębiorstwa są coraz bardziej wypierane z rynku. Chcemy to zmienić.

Polityka sieciowa

Rewolucja cyfrowa doprowadziła do zmian struktur społecznych i ekonomicznych w całej Europie; wolny i równy dostęp do Internetu jest obecnie podstawowym wymogiem dla uczestnictwa społecznego.

Obywatele powinni mieć możliwość anonimowego dostępu do Internetu.

My, Piraci, chcemy włączyć prawo do „uczestnictwa cyfrowego” do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Neutralność sieci

Zasada neutralności sieci musi znaleźć odzwierciedlenie w prawie UE w celu zapewnienia silnego bodźca do inwestycji, uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich obywateli w przestrzeni cyfrowej.

Każdemu należy umożliwić dostęp do łącza internetowego, które nie dyskryminuje żadnego dostawcy usług ani konkurenta. Środki zarządzania ruchem w sieci powinny być dopuszczalne tylko w wyjątkowych okolicznościach i wyłącznie z powodów technicznych; muszą one być stosowane w jasny i przejrzysty sposób.

Na terenie całej UE musi powszechnie obowiązywać wolny od dyskryminacji dostęp do Internetu. Sprzeciwiamy się działaniom przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, które zagrażają wolności dostępu.

Chodzi w szczególności o obecne propozycje Komisji Europejskiej wstrzymania się od ścisłej regulacji prawnej zasady neutralności sieci („Kroes Telecoms Package”), powstałe pod naciskiem lobby ze strony dostawców i przedsiębiorstw telekomunikacyjnych.

Rozwój infrastruktury sieciowej

My, Piraci, popieramy rozwój najnowocześniejszej infrastruktury komunikacyjnej na terenie całej Europy. Naszym celem jest zapewnienie każdemu w UE szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Przy rozbudowie i modernizacji sieci należy jednak unikać tworzenia jakichkolwiek monopoli infrastrukturalnych.
Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2014-03-15, PiotrRoszatycki. Stronę odwiedzono 1 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.