Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
www.polskapartiapiratow.pl
e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Uchwała Zarządu
01/Z/U/2015

z dnia 09 marca 2015r.

w sprawie poparcia raportu euro posłanki Julii Redy oceniającego dyrektywę 2001/29/WE (tzw. „Dyrektywę InfoSoc ”)

§1

 1. Zarząd Polskiej Partii Piratów działając na podstawie art. 3 pkt. 6 ppkt. d. roz. 4 Statutu Partii uchwala iż, popiera stanowisko Julii Redy oraz wspiera europosłankę w jej staraniach o uzyskanie poparcia Europarlamentu dla reformy praw autorskich.
 2. Zarząd P3 przedstawia listę rozszerzeń postulatów raportu Julii Redy, określoną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Treść załącznika stanowi integralną część uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1

do uchwały 01/Z/U/2015 z dnia 09 marca 2015r.

Lista rozszerzeń postulatów raportu Julii Redy oceniającego dyrektywę 2001/29/WE (tzw. „Dyrektywę InfoSoc”)

 1. Z zadowoleniem przyjmujemy zapisane w preambule raportu przywołanie art. 11, 13, 14, 16, 17 i 52 Karty Praw Podstawowych UE. Proponujemy jeszcze uzupełnić tę listę o art. 7 i 8 Karty, dotyczące prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. W niedawnej przeszłości prawa uczestników obiegu kultury bywały naruszane w imię
 2. Punkt 3 raportu proponujemy uzupełnić przez wskazanie, że do podmiotów, których słuszne interesy prawo autorskie powinno uwzględniać i chronić, należą wszyscy uczestnicy obiegu kulturalnego, włącznie z widzami, słuchaczami i czytelnikami. Zapisy te w ten sposób staną się spójne z zapisami punktu 8, który równocześnie proponujemy uzupełnić o wzmiankę podkreślającą, że prawo autorskie powinno sprawiedliwie wyważać interesy wszystkich zainteresowanych stron .
 3. Wzywamy prawodawcę UE do ustanowienia listy obligatoryjnych wyjątków i ograniczeń od autorskiego zasady monopolu twórcy lub dysponenta majątkowych praw autorskich na rozpowszechnianie dzieła. Sugerujemy, aby lista ustanowiona na poziomie UE została podzielona na dwie części: wyjątki i ograniczenia obowiązujące jednolicie w całej UE oraz dodatkowe wyjątki i ograniczenia, które mogą zostać dodane do niej na poziomie prawa każdego z krajów członkowskich. Jako niezbędne minimum lista wyjątków powinna zawierać wzorowaną na polskim prawie zasadę: Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego.
 4. Jednocześnie wyrażamy obawę, że postulowana przez Julię Redę harmonizacja prawa pomiędzy krajami Unii Europejskiej, a w szczególności harmonizacja wyjątków i ograniczeń wyłącznych praw autorskich i pokrewnych, może prowadzić do likwidacji lub ograniczenia pola działania niektórych wyjątków obowiązujących obecnie w Polsce. Reforma praw autorskich powinna oznaczać ich liberalizację we wszystkich państwach Unii Europejskiej - a nie tylko w niektórych z nich, w innych je zaostrzając.
 5. Podzielamy obawy użytkowników końcowych biorących udział w konsultacjach społecznych co do skutecznych zabezpieczeń przed kopiowaniem zwanych w skrócie DRM i wzywamy prawodawcę UE do legalizacji ich obchodzenia.
 6. Wzywamy prawodawcę UE do uznania konieczności dekryminalizacji niekomercyjnego dzielenia się dobrami kultury.
 7. Uznajemy, że opłaty reprograficzne mogą zostać przez prawodawców niektórych państw członkowskich uznane za niezbędne do stymulowania twórczości ale zwracamy uwagę, i że mogą one być odbierane jako niesprawiedliwe wobec odbiorców kultury. Nie powinny one mieć charakteru arbitralnego podatku obrotowego nakładanego na nabywców masowo produkowanych urządzeń. Ich wysokość i zakres obciążonych nimi urządzeń i materiałów nie mogą przewyższać skali faktycznych strat ponoszonych przez twórców w związku z kopiowaniem ich dzieł z użyczeń danego rodzaju urządzeń i materiałów. Uważamy też, że wprowadzenie takich opłat musi być powiązane z legalizacją niekomercyjnego dzielenia się dobrami kultury.
 8. Wzywamy prawodawcę UE do ochrony domeny publicznej oraz zapewniania twórcom możliwości przeniesienia dzieła do domeny publicznej (zrzeczenia się praw
 9. Zauważamy potrzebę przeglądu Konwencji berneńskiej w celu dostosowania jej zapisów do obecnych warunków technicznych. Podkreślamy, że obecny rygor czasu ochrony, który stanowi Konwencja berneńska jest zbyt długi, a przez to szkodliwy dla rozwoju kultury, techniki oraz społeczeństwa.
 10. Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w sprawie harmonizacji prawa autorskiego, ponieważ może skutkować ona pogorszeniem praw użytkowników w niektórych państwach UE.
 11. Z zadowoleniem przyjmujemy przeprowadzone przez Komisję Europejską konsultacje społeczne dotyczące prawa autorskiego, oraz raport powstały w ich wyniku. Wzywamy prawodawcę UE do prowadzenia dalszych konsultacji w tym temacie, a zwłaszcza poddaniu konsultacjom ostatecznych propozycji zmian w prawie autorskim. Podkreślamy wagę konsultacji społecznych jako element zachowania przejrzystych i demokratycznych zasad tworzenia prawa.
 12. Zalecamy przegląd dyrektywy wyłączającej programy komputerowej z prawa dozwolonego użytku w celu zapewniania minimum dozwolonego użytku w odniesieniu do programów komputerowych, aby zapewnić możliwość zrobienia kopii zapasowej legalnie zakupionego programu.

Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065
www.polskapartiapiratow.pl
Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2015-03-12, PiotrRoszatycki. Stronę odwiedzono 1 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.