Sąd Okręgowy w Warszawie

VII Wydział Cywilny Rejestrowy

al. Solidarności 127

00-898 Warszawa

Sprawozdanie z przebiegu głosowań z Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów z dn. 10 czerwca 2017r.

Na dzień Walnego Zgromadzenia Polska Partia Piratów liczy 15 członków i zgodnie ze Statutem wszyscy są uprawnieni do wzięcia udziału w głosowaniach. 9 członków P3 jest obecnych na Walnym Zgromadzeniu - zachowane jest więc kworum obecności co najmniej połowy członków - wynoszące 8/15 (8 członków). Spełnione są więc statutowe warunki wymagane do wyłonienia władz Partii.

ROZPOCZĘCIE:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków P3.

2. Wybór Przewodniczącego obrad. Wybrano: Tomasz Kisielewski

Głosowanie jawne:

głosów za: 8, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

3. Wybór Sekretarza WZC P3. Wybrano: Zbigniew Łukasiak

Głosowanie jawne:

głosów za: 8, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

4. Wybór dodatkowej osoby do Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków. Wybrano: Bernard Pyszkiewicz

Głosowanie jawne:

głosów za: 8, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

5. 12:12 Stwierdzenie kworum.

6. Przedstawiono pełnomocnictwo do reprezentowania i głosowania w imieniu jednego z nieobecnych członków P3.

7. Zatwierdzenie porządku obrad.

Głosowanie jawne:

głosów za: 9, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

8. 12:14 Podsumowanie roku 2016 Zarządu P3 : Paulina Kolbusz, Bernard Pyszkiewicz, Michał Dydycz, Tomasz Kisielewski.

Opisano współpracę z międzynarodowymi organizacjami PPI oraz PPEU. Zaraportowano wykreślenie nieaktywnych członków z partii poprzez Sąd Koleżeński. Przedstawiono działania związane z protestami przeciw umowom TTIP oraz CETA.

9. Liczba obecnych członków partii zwiększyła się o 1, w sumie obecnych 9, reprezentowanych 10.

10. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za 2014 rok : Szymon Kubisiak

Przyjęcie sprawozdania finansowego

Głosowanie jawne:

głosów za: 9, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 1

WYBORY I GŁOSOWANIA:

Do głosowania stwierdzono obecność 9 osób na miejscu (kworum).

11. Zebranie kandydatur i krótkie przedstawienie kandydatów do Zarządu Polskiej Partii Piratów (Prezes, Skarbnik, 2-5 Wiceprezesów)

Kandydaci ( kolejność alfabetyczna )

Prezes:

Michał Dydycz

Skarbnik:

Szymon Kubisiak

Wiceprezesi:

Paulina Kolbusz

Marcin Staryczenko

Głosowania. (Wszystkie głosowania wyboru władz były tajne)

Wydanych kart do głosowania: 10

Prezes: Michał Dydycz

Głosowanie tajne:

głosów za: 10, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0;

Skarbnik: Szymon Kubisiak

Głosowanie tajne:

głosów za: 10, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0;

Wiceprezesi:

Głos jest ważny przy wskazaniu od 0 do 5 kandydatów. Dodatkowe głosowanie jest niezbędne w przypadku gdy dwóch ostatnich kandydatów otrzyma równą liczbę głosów.

Paulina Kolbusz

Głosowanie tajne:

głosów za: 9, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0;

Marcin Staryczenko

Głosowanie tajne:

głosów za: 9, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0;

12. Zebranie kandydatur i krótkie przedstawienie kandydatów do Sądu Koleżeńskiego.

Kandydaci ( kolejność alfabetyczna )

Władysław Majewski

Radosław Pietroń

Zbigniew Łukasiak

Głosowania. (Wszystkie głosowania wyboru członków Sądu Koleżeńskiego były tajne. Głosowanie przebiegało poprzez wpisanie na karcie do 3 nazwisk wybranych kandydatów, podana jest ilość głosów oddanych na każdego kandydata).

Wydanych kart do głosowania: 10

Władysław Majewski

głosów za: 10;

Radosław Pietroń

głosów za: 9;

Zbigniew Łukasiak

głosów za: 9;

CZĘŚĆ WALNEGO ZGROMADZENIA W PEŁNI OTWARTA DLA OBSERWATORÓW I SYMPATYKÓW:

13. Jeden członek jest od teraz obecny zdalnie.

14. Dyskusja i wprowadzenie zmian w statucie. Propozycje zmian:

a) Rozdział 4, artykuł 4, punkt 7 zmienić z

"Kandydatów na członków Sądu Koleżeńskiego przedstawia Zarząd na wniosek grupy co najmniej 20 członków Partii."

na

"Kandydatów na członków Sądu Koleżeńskiego przedstawia Zarząd."

Głosowanie jawne:

głosów za: 11, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

Poprawka zaakceptowana

b) Rozdział 4, artykuł 2, punkt 8, podpunkt h usunąć.

Rozdział 4, artykuł 3, punkt 6 dodać punkt k o treści "ustalenie minimalnej wysokości składki członkowskiej.", podczas gdy obecny punkt k o treści "inne kompetencje wynikające z niniejszego statutu." przenumerować na punkt l.

Głosowanie jawne:

głosów za: 2 głosy, głosów przeciw: 7, wstrzymało się: 2

Poprawka odrzucona

c) Rozdział 4, artykuł 3, punkt 7 zmienić z

"Zarząd Partii jest organem uprawnionym do składania oświadczeń woli w imieniu Partii. Do składania oświadczeń woli w imieniu partii w przypadku zarządu czteroosobowemu wymagane jest współdziałanie co najmniej trzech członków zarządu. W przypadku większej liczby członków zarządu oświadczenia woli w imieniu partii składa co najmniej czterech członków zarządu."

na

"Zarząd Partii jest organem uprawnionym do składania oświadczeń woli w imieniu Partii. Do składania oświadczeń woli w imieniu partii wymagane jest współdziałanie co najmniej trzech członków zarządu."

Głosowanie jawne:

głosów za: 2, głosów przeciw: 5, wstrzymało się: 4

Poprawka odrzucona

d) Rozdział 4, artykuł 3, punkt 7 zmienić z

"Zarząd Partii jest organem uprawnionym do składania oświadczeń woli w imieniu Partii. Do składania oświadczeń woli w imieniu partii w przypadku zarządu czteroosobowemu wymagane jest współdziałanie co najmniej trzech członków zarządu. W przypadku większej liczby członków zarządu oświadczenia woli w imieniu partii składa co najmniej czterech członków zarządu."

na

"Zarząd Partii jest organem uprawnionym do składania oświadczeń woli w imieniu Partii. Do składania oświadczeń woli w imieniu partii w przypadku zarządu trzyosobowego wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków zarządu. W przypadku większej liczby członków zarządu oświadczenia woli w imieniu partii składa co najmniej trzech członków zarządu."

Rozdział 4, artykuł 3, punkt 1, podpunkt 3 zmienić z

"2-5 Wiceprezesów P3."

na

"1-3 Wiceprezesów P3."

Głosowanie jawne:

głosów za: 10, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 1

Poprawka zaakceptowana

e) Rozdział 4, artykuł 3, punkt 4, podpunkt b zmienić z:

"Wybór polega na głosowaniu na kandydatów na prezesa P3, skarbnika P3 oraz wiceprezesów. Kandydaci muszą mieć status delegata P3."

na

"Wybór polega na głosowaniu na kandydatów na prezesa P3, skarbnika P3 oraz wiceprezesów."

Głosowanie jawne:

głosów za: 11, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

Poprawka zaakceptowana

f) Rozdział 2, artykuł 4, punkt 1, podpunkt b zmienić z:

"orzeczenia przez Sąd Koleżeński P3 kary wykluczenia z partii,"

na

"orzeczenia przez Sąd Koleżeński P3 kary wykluczenia z partii, z powodu nieprzestrzegania statutu ,"

Zgłoszono wniosek formalny przeniesienie głosowania nad tą zmianą do następnego walnego ze względu na jej konsekwencje dla spójności statutu.

Głosowanie jawne:

głosów za: 11, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

g) Rozdział 7, artykuł 3 zmienić z:

"W razie nie dostosowania się do powyższych punktów obowiązują kary, ustalana na podstawie rozdział 5, artykuł 4, punkt 2 przez Sąd koleżeński."

na

"W razie nie dostosowania się do powyższych punktów obowiązują kary, ustalane na podstawie rozdziału 4, artykuł 4, punkt 2 przez Sąd koleżeński."

Głosowanie jawne:

głosów za: 11, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

Poprawka zaakceptowana

Przyjęte zostały więc poprawki a), d), e) i g).

15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków P3.

Komisja skrutacyjna potwierdza prawdziwość danych oraz wyników głosowań swoimi własnoręcznymi podpisami:

Komisja skrutacyjna Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów:

Tomasz Kisielewski (Przewodniczący Walnego Zgromadzenia)

Zbigniew Łukasiak (Protokolant-Sekretarz)

Bernard Pyszkiewicz (Protokolant-poprawność i wyniki głosowań)

Edycja | Załączniki | Do druku | Historia: r2 < r1 | Linki zwrotne | Bez formatowania | Edytuj TekstWiki | Inne operacje...
Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2017-07-31, PiotrRoszatycki. Stronę odwiedzono 2 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.