Polska Partia Piratów

Wspólna 41 lok.76, 00-519 Warszawa

www.polskapartiapiratow.pl

e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Sprawozdanie z przebiegu głosowań z Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów z dn. 25 lutego 2023r.

Na dzień Walnego Zgromadzenia Polska Partia Piratów liczy 22 członków i zgodnie ze Statutem wszyscy są uprawnieni do wzięcia udziału w głosowaniach. 12 członków
P3 jest obecnych na Walnym Zgromadzeniu - zachowane jest więc kworum obecności co najmniej połowy członków - wynoszące 11/22 (11 członków).

Spełnione są więc statutowe warunki wymagane do wyłonienia władz Partii.
ROZPOCZĘCIE:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków P3.
2. Stwierdzenie Kworum.
3. Wybór Przewodniczącego obrad. Wybrano: Aleksandra Suszczyńska
Głosowanie jawne:
głosów za: 11, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 1
4. Wybór Sekretarza WZC P3. Wybrano: Radosław Pietroń
Głosowanie jawne:
głosów za: 11, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 1
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
Wybrano: Michał Dydycz
Głosowanie jawne:
głosów za: 12, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0
Wybrano: Adrian Maruszczak
Głosowanie jawne:
głosów za: 12, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0
6. Zatwierdzenie porządku obrad.


Porządek obrad przekazany w ogłoszeniu Walnego:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Partii Piratów
2. Stwierdzenie kworum
3. Wybór Przewodniczącego Obrad
4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Partii Piratów
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Zatwierdzenie porządku obrad-przyjęcie wniosków o zmiany w porządku obrad
7. Przedstawienie przez Skarbnika sprawozdania finansowego za 2022 rok
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności partii w 2022 roku.
9. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu i Sądu Koleżeńskiego
10. Głosowania
11. Dyskusja na temat wyborów parlamentarnych i samorządowych
12. Podsumowanie i wolne wnioski - kwestie zgłoszone podczas Walnego
Zgromadzenia Członków
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Partii Piratów.
Wniosek: Odrzucenie punktu 7.
Głosowanie jawne:
głosów za: 11, głosów przeciw: 1, wstrzymało się: 0
Wykreślono punkt 7.

Porządek obrad zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Partii Piratów
2. Stwierdzenie kworum
3. Wybór Przewodniczącego Obrad
4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Partii Piratów
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Zatwierdzenie porządku obrad-przyjęcie wniosków o zmiany w porządku obrad
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności partii w 2022 roku.
8. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu i Sądu Koleżeńskiego
9. Głosowania
10. Dyskusja na temat wyborów parlamentarnych i samorządowych
11. Podsumowanie i wolne wnioski - kwestie zgłoszone podczas Walnego Zgromadzenia Członków
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Partii Piratów.


Głosowanie jawne:
głosów za: 12, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0


7. Sprawozdanie z działalności partii w 2022 roku

Prezes Michał Dydycz:
Partia zmieniła siedzibę i nowy adres od drugiego kwartału 2022r. na ulicy Wspólnej w Warszawie, ze względu na sytuację COVID-ową Partia nie prowadziła szerszej
działalności. Przyjęto kilku nowych członków. Partia prowadziła kilka kampanii cyfrowych w mediach społecznościowych związane z ochroną prywatności.
Polska Partia Piratów aktywnie uczestniczyła we wspieraniu uchodźców z wojny w Ukrainie oraz wspieraniu organizacji z Ukrainy, także we współpracy z PPI oraz PP-EU.
Zwołano 2 Walne zgromadzenia, ale na żadnym nie udało się zgromadzić kworum wyborczego.

Głosowanie o przyjęcie sprawozdania Zarządu:
Głosowanie jawne:
głosów za: 12, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

9. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu i Sądu Koleżeńskiego
Kandydaci na Prezesa P3 (1):
- Janusz Wdzięczak

Kandydaci na Wiceprezesów (2):
- Marcin Andrzej Staryczenko
- Bernard Juliusz Pyszkiewicz
- Adrian Maruszczak
- Radosław Pietroń

Kandydaci na Skarbnika (1):
- Paulina Diana Kolbusz

Kandydaci do Sądu Koleżeńskiego (3):
- Michał Karol Dydycz
- Marcin Andrzej Staryczenko
- Adrian Maruszczak
- Radosław Pietroń
- Sławomir Bogumił Rychłowski
- Arkadiusz Jan Sikorski
- Szymon Filip Kubisiak

10. Głosowania
Ilość osób uprawnionych do głosowania: 12
Kandydaci na Prezesa P3 (1 osoba):
- Janusz Wdzięczak: liczba głosów za: 11 głosów (1 głos nieważny)
Kandydaci na Wiceprezesów (2 osoby):
- Marcin Andrzej Staryczenko liczba głosów za: 9 głosów
- Bernard Juliusz Pyszkiewicz liczba głosów za: 3 głosy
- Adrian Maruszak liczba głosów za: 2 głosy
- Radosław Pietroń liczba głosów za: 10 głosów
Kandydaci na Skarbnika (1 osoba):
- Paulina Diana Kolbusz liczba głosów za: 12 głosów
Kandydaci do Sądu Koleżeńskiego (3 osoby):
- Michał Karol Dydycz liczba głosów za: 9 głosów
- Marcin Andrzej Staryczenko liczba głosów za: 3 głosy
- Adrian Maruszak liczba głosów za: 5 głosów
- Radosław Pietroń liczba głosów za: 4 głosy
- Sławomir Bogumił Rychłowski liczba głosów za: 4 głosy
- Arkadiusz Jan Sikorski liczba głosów za: 6 głosów
- Szymon Filip Kubisiak liczba głosów za: 4 głosy


Wybrano nowe władze Polskiej Partii Piratów:
Prezes Polskiej Partii Piratów: Janusz Wdzięczak
2 Wiceprezesów Polskiej Partii Piratów: Marcin Andrzej Staryczenko, Radosław Pietroń
Skarbnik Polskiej Partii Piratów: Paulina Diana Kolbusz
Członkowie Sądu Koleżeńskiego: Michał Karol Dydycz, Arkadiusz Jan Sikorski, Adrian Maruszak

Skład nowych władz Partii poddano pod głosowanie w uchwale: Uchwała 01WU2023
Głosowanie jawne:
głosów za: 12, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0
11. Dyskusja na temat wyborów parlamentarnych i samorządowych
Omówiono możliwość startu w wyborach Parlamentarnych i Samorządowych oraz
nowe pomysły na rozwój działalności Polskiej Partii Piratów.
Nie podjęto uchwał związanych z działalnością merytoryczną i operacyjną Partii.
12. Podsumowanie i wolne wnioski - kwestie zgłoszone podczas Walnego
Zgromadzenia Członków
Brak wolnych wniosków, które wymagałby podjęcia uchwał.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Partii Piratów.
Przewodnicząca obrad Aleksandra Suszczyńska zamknęła obrady Walnego Zgromadzenia.


Komisja skrutacyjna potwierdza prawdziwość danych oraz wyników głosowań swoimi własnoręcznymi podpisami:

Komisja skrutacyjna Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów:

Aleksandra Suszczynska (Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia)

Radosław Pietroń (Protokolant-Sekretarz)

Michał Karol Dydycz (Protokolant-poprawność i wyniki głosowań)

Adrian Maruszak (Protokolant-poprawność i wyniki głosowań)

Polska Partia Piratów
ul. Wspólna 41 lok. 76; 00-519 Warszawa
EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065
www.polskapartiapiratow.pl

Wersja tematu: r2. Ostatnia edycja: 2023-04-02, PaulinaKolbusz. Stronę odwiedzono 2 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.