Polska Partia Piratów

Wspólna 41 lok.76, 00-519 Warszawa

www.polskapartiapiratow.pl

e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Sprawozdanie z przebiegu głosowań z Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów z dn. 11 grudnia 2022r.

Na dzień Walnego Zgromadzenia Polska Partia Piratów liczy 28 członków i zgodnie ze Statutem wszyscy są uprawnieni do wzięcia udziału w głosowaniach. 5 członków Piratów jest obecnych na Walnym Zgromadzeniu – nie zachowane jest więc kworum obecności co najmniej połowy członków – wynoszące 14/28 (14 członków). Nie zostały spełnione więc statutowe warunki wymagane do wyłonienia władz Partii.

ROZPOCZĘCIE:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Piratów

2. Wybór Przewodniczącego obrad. Wybrano: Marcin Staryczenko

Głosowanie jawne:

głosów za: 5 głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

3. Wybór Sekretarza WZC Piratów. Wybrano: Szymon Kubisiak

Głosowanie jawne:

głosów za: 5 głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

4. Wybór dodatkowej osoby do Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków. Wybrano: Bernard Pyszkiewicz

Głosowanie jawne:

głosów za: 5, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

5. Stwierdzenie kworum.

Stwierdzono brak wymaganego kworum, obecności minimum połowy członków Partii.

6. Zatwierdzenie porządku obrad.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Piratów

2. Wybór Przewodniczącego Obrad

3. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków Piratów

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Stwierdzenie kworum

6. Zatwierdzenie porządku obrad-przyjęcie wniosków o zmiany w porządku obrad

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności partii w 2021 roku

8. Przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 rok

9 . Dyskusja nad działalnością partii w 2023 roku

10. Podsumowanie i wolne wnioski - kwestie zgłoszone podczas Walnego Zgromadzenia

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Piratów.

7. Sprawozdanie z działalności partii w 2021 roku

Wiceprezes Marcin Staryczenko przedstawił podsumowanie działań Partii w 2021 roku, działalność Polskiej Partii Piratów skupiała się głównie na działalności internetowej.

8. Dyskusja nad działalnością partii w 2023 roku

Nie podjęto uchwał związanych z działalnością merytoryczną i operacyjną Partii.

9. Podsumowanie i wolne wnioski - kwestie zgłoszone podczas Walnego Zgromadzenia.

Brak wolnych wniosków.

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Piratów.

Przewodniczący obrad Marcin Staryczenko zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.

Komisja skrutacyjna potwierdza prawdziwość danych oraz wyników głosowań swoimi własnoręcznymi podpisami:

Komisja skrutacyjna Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów:

Marcin Staryczenko (Przewodniczący Walnego Zgromadzenia)

Szymon Kubisiak (Protokolant-Sekretarz)

Bernard Pyszkiewicz (Protokolant-poprawność i wyniki głosowań)

Wersja tematu: r2. Ostatnia edycja: 2023-03-27, PaulinaKolbusz. Stronę odwiedzono 2 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.