P olska Partia Piratów

Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa

www.polskapartiapiratow.pl

e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Sprawozdanie z przebiegu głosowań z Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów z dn. 9 marca 2019r.

Na dzień Walnego Zgromadzenia Polska Partia Piratów liczy 14 członków i zgodnie ze Statutem wszyscy są uprawnieni do wzięcia udziału w głosowaniach. 8 członków P3 jest obecnych na Walnym Zgromadzeniu - zachowane jest więc kworum obecności co najmniej połowy członków - wynoszące 7/14 (7 członków). Spełnione są więc statutowe warunki wymagane do wyłonienia władz Partii.

ROZPOCZĘCIE:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków P3.

2. Wybór Przewodniczącego obrad. Wybrano: Paulina Kolbusz

Głosowanie jawne:

głosów za: 8, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

3. Wybór Sekretarza WZC P3. Wybrano: Radosław Pietroń

Głosowanie jawne:

głosów za: 8, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

4. Wybór dodatkowej osoby do Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków. Wybrano: Szymon Kubisiak

Głosowanie jawne:

głosów za: 8, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

5. Stwierdzenie kworum.

Stwierdzono wymagane kworum, obecności minimum połowy członków Partii.

6. Zatwierdzenie porządku obrad.

Porządek obrad przekazany w ogłoszeniu Walnego:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków P3

2. Stwierdzenie kworum

3. Wybór Przewodniczącego Obrad

4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków P3

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej

6. Zatwierdzenie porządku obrad-przyjęcie wniosków o zmiany w porządku obrad

7. Przedstawienie przez Skarbnika sprawozdania finansowego za 2018 rok

8. Sprawozdanie z działalności partii w 2018 roku

9. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu i Sądu Koleżeńskiego

10. Głosowania

11. Dyskusja nad działalnością partii w 2019 roku

12. Podsumowanie i wolne wnioski - kwestie zgłoszone podczas Walnego Zgromadzenia

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków P3.

Głosowanie jawne:

głosów za: 8, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

7. Przedstawienie przez Skarbnika sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Skarbnik Partii – Szymon Kubisiak przedstawił sprawozdanie finansowe.

Postanowiono zatwierdzić sprawozdanie finansowe.

Głosowanie jawne:

głosów za: 8, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

8. Sprawozdanie z działalności partii w 2018 roku

Wiceprezes Partii Marcin Staryczenko oraz Prezes Michał Dydycz przedstawili podsumowanie działań Partii w 2018r. Partia nie utworzyła komitetu wyborczego w żadnych wyborach, nie tworzyła tez funduszu wyborczego. W Wyborach Samorządowych Partia wspierała kandydatów niezależnych i z małych ugrupowań o zbliżonych poglądach.

Działalność Polskiej Partii Piratów skupiła się głównie wokół budowania ruchu StopActa2, udało się zbudować szeroki front organizacji walczących z nowymi próbami ograniczania wolności przez Komisję Europejską przy pomocy nowych dyrektyw. Udało się zbudować i zunifikować ruch na skalę międzynarodową, nawiązać współpracę z wieloma organizacjami oraz innymi partiami pirackimi w Europie.

Radosław Pietroń podsumował współprace Polskiej Partii Piratów w ramach PPI – Pirate Parties International oraz PP-EU – European Pirate Parties.

9. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu i Sądu Koleżeńskiego

Kandydaci na Prezesa P3:

- Michał Dydycz

Kandydaci na Wiceprezesów (1-3):

- Paulina Kolbusz

- Marcin Staryczenko

- Radek Pietroń

Kandydaci na Skarbnika:

- Szymon Kubisiak

Kandydaci do Sądu Koleżeńskiego:

- Radosław Pietroń

- Władysław Majewski

- Zbigniew Łukasiak

- Marcin Staryczenko

- Bernard Pyszkiewicz

10. Głosowania

Kandydaci na Prezesa P3 (1 osoba):

- Michał Dydycz – liczba głosów za: 7 głosów

Kandydaci na Wiceprezesów (2 osoby):

- Paulina Kolbusz – liczba głosów za: 7 głosów

- Marcin Staryczenko – liczba głosów za: 6 głosów

- Radek Pietroń – liczba głosów za: 1 głos

Kandydaci na Skarbnika (1 osoba):

- Szymon Kubisiak – liczba głosów za: 6 głosów

Kandydaci do Sądu Koleżeńskiego (3 osoby):

- Radosław Pietroń – liczba głosów za: 5 głosów

- Władysław Majewski – liczba głosów za: 7 głosów

- Zbigniew Łukasiak – liczba głosów za: 7 głosów

- Marcin Staryczenko – liczba głosów za: 0 głosów

- Bernard Pyszkiewicz – liczba głosów za: 0 głosów

Wybrano nowe władze Polskiej Partii Piratów:

Prezes Polskiej Partii Piratów:

2 Wiceprezesów Polskiej Partii Piratów: Marcin Staryczenko, Paulina Kolbusz

Skarbnik Polskiej Partii Piratów: Szymon Kubisiak

Członkowie Sądu Koleżeńskiego: Zbigniew Łukasiak, Władysław Majewski, Radosław Pietroń

Skład nowych władz Partii poddano pod głosowanie w uchwale:

Uchwała 01WU2019

Głosowanie jawne:

głosów za: 8, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

11. Dyskusja nad działalnością partii w 2019 roku

Omówiono możliwość startu w wyborach Parlamentarnych oraz potencjalne możliwości koalicyjne w 2019 r.

Nie podjęto uchwał związanych z działalnością merytoryczną i operacyjną Partii.

12. Podsumowanie i wolne wnioski - kwestie zgłoszone podczas Walnego Zgromadzenia.

Przedyskutowano kwestie składek.

Brak wolnych wniosków, które wymagałby podjęcia uchwał.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków P3.

Przewodnicząca obrad Paulina Kolbusz zamknęła obrady Walnego Zgromadzenia.

Komisja skrutacyjna potwierdza prawdziwość danych oraz wyników głosowań swoimi własnoręcznymi podpisami:

Komisja skrutacyjna Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów:

Paulina Kolbusz (Przewodniczący Walnego Zgromadzenia)

Radosław Pietroń (Protokolant-Sekretarz)

Szymon Kubisiak (Protokolant-poprawność i wyniki głosowań)

Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2019-09-14, PaulinaKolbusz. Stronę odwiedzono 2 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.