Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
www.polskapartiapiratow.pl
e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Sąd Okręgowy w Warszawie

VII Wydział Cywilny Rejestrowy

al. Solidarności 127

00-898 Warszawa

Sprawozdanie z przebiegu głosowań z Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów z dn. 20 czerwca 2015r.

Na dzień Walnego Zgromadzenia Polska Partia Piratów liczy 24 członków i zgodnie ze Statutem wszyscy są uprawnieni do wzięcia udziału w głosowaniach. 12 członków P3 jest obecnych na Walnym Zgromadzeniu - zachowane jest więc kworum obecności co najmniej połowy członków - wynoszące 12/24 (12 członków). Spełnione są więc statutowe warunki wymagane do wyłonienia władz Partii.

ROZPOCZĘCIE:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków P3.

2. Wybór Przewodniczącego obrad. Wybrano: Paulina Kolbusz

Głosowanie jawne:

głosów za: 12, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

3. Wybór Sekretarza WZC P3. Wybrano: Piotr Roszatycki

Głosowanie jawne:

głosów za: 12, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

4. Wybór dodatkowej osoby do Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków. Wybrano: Władysław Majewski

Głosowanie jawne:

głosów za: 12, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

5. 12:12 Stwierdzenie kworum.

6. Zatwierdzenie porządku obrad.

Głosowanie jawne:

głosów za: 12, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

7. 12:14 Podsumowanie roku 2014 Zarządu P3 : Radosław Pietroń, Zbigniew Łukasiak , Tomasz Słowiński.

Przedstawiono raport z działań wyborczych (do Parlamentu Europejskiego, senatorskie uzupełniające). Zasygnalizowane patologie związane z rozliczaniem komitetu wyborczego (proces od września '14 do czerwca '15). Przedstawiono stan działań P3 w ramach PPEU oraz akcje związane z TTIP. Przedstawiono działania w ramach Woodstock.

8. 13:05 Przedstawienie Sprawozdania finansowego za 2014 rok : Szymon Kubisiak

Przyjęcie sprawozdania finansowego

Głosowanie jawne:

głosów za: 13, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

WYBORY I GŁOSOWANIA:

13:30 Do głosowania stwierdzono obecność 12 osób na miejscu (kworum).

9. Ustalenie ilości Wiceprezesów w Zarządzie - zgłoszone propozycje :

1. 2 Wiceprezesów

2. 3 Wiceprezesów

Głosowanie jawne:

1. 2 Wiceprezesów głosów za : 2

2. 3 Wiceprezesów głosów za : 9

przeciw :0, wstrzymało się : 2

10. Zebranie kandydatur i krótkie przedstawienie kandydatów do Zarządu Polskiej Partii Piratów (Prezes, Skarbnik, 3 Wiceprezesów)

Kandydaci ( kolejność alfabetyczna )

Prezes:

Kolbusz Paulina

Słowiński Tomasz

Skarbnik:

Kolbusz Paulina

Kubisiak Szymon

Wiceprezesi:

Dydycz Michał

Kisielewski Tomasz

Pyszkiewicz Bernard

Sobolewski Kacper

Głosowania. (Wszystkie głosowania wyboru władz były tajne)

Wydanych kart do głosowania: 12

Prezes: Kolbusz Paulina

Głosowanie tajne:

głosów za: 11, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 1;

Skarbnik: Kubisiak Szymon

Głosowanie tajne:

głosów za: 12, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0;

Wiceprezesi:

Głos jest ważny przy wskazaniu od 0 do 3 kandydatów. Dodatkowe głosowanie jest niezbędne w przypadku gdy dwóch ostatnich kandydatów otrzyma równą ilość głosów.

Michał Dydycz

Głosowanie tajne:

głosów za: 9, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0;

Tomasz Kisielewski

Głosowanie tajne:

głosów za: 10, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0;

Bernard Pyszkiewicz

Głosowanie tajne:

głosów za: 10, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0;

Kacper Sobolewski

Głosowanie tajne:

głosów za: 7, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0;

11. Zebranie kandydatur i krótkie przedstawienie kandydatów do Sądu Koleżeńskiego.

Kandydaci ( kolejność alfabetyczna )

Majewski Władysław

Pietroń Radosław

Słowiński Tomasz

Staryczenko Marcin

Głosowania. (Wszystkie głosowania wyboru członków Sądu Koleżeńskiego były tajne. Głosowanie przebiegało poprzez wpisanie na karcie 3 nazwisk wybranych kandydatów, podana jest ilość głosów oddanych na każdego kandydata).

Wydanych kart do głosowania: 12

Majewski Władysław

głosów za: 10;

Pietroń Radosław

głosów za: 11;

Słowiński Tomasz

głosów za: 7;

Staryczenko Marcin

głosów za: 6

CZĘŚĆ WALNEGO ZGROMADZENIA W PEŁNI OTWARTA DLA OBSERWATORÓW I SYMPATYKÓW:

12. 14:23 Dyskusja o zmianach w statucie

Propozycje zmian:

a) Wykreślenie ze statutu: Rozdział 2 punkt 1 podpunkt 5, w brzmieniu: [Członkiem partii może zostać osoba która:]

"Nie jest członkiem innej partii politycznej."

b) Opracowanie nowej procedury przyjmowania członków (np. polecenie dwóch obecnych członków)

c) Nowy typ członka tj. tak zwane stażowe 6 miesięcy (bez działań, bez składek wykreślony automatycznie)

d) Zmiana rozdz. 4. punkt 4 podpunkt 7 w brzmieniu:

"Kandydatów na członków Sądu Koleżeńskiego przedstawia Zarząd na wniosek grupy co najmniej 20 członków Partii."

na

"Kandydatów na członków Sądu Koleżeńskiego przedstawia Walne Zgromadzenie"

e) Zmiana rozdz. 4 punkt 3 podpunkt 4.b w brzmieniu:

"Wybór polega na głosowaniu na kandydatów na prezesa P3, skarbnika P3 oraz wiceprezesów. Kandydaci muszą mieć status delegata P3."

na

"Wybór polega na głosowaniu na kandydatów na prezesa P3, skarbnika P3 oraz wiceprezesów."

Podjęto decyzję o przygotowaniu zmian na kolejne Walne Zgromadzenie oraz o nie głosowaniu ich w dniu dzisiejszym.

13. Zaakcentowano konieczność zorganizowania konwencji programowej, która może zostać połączona z Walnym Zgromadzeniem.

15:12 Ogłoszenie przerwy

17:15 Koniec przerwy

Głosowanie w sprawie ustalenia 3 października 2015 roku jako terminu spotkania programowego, mającego odbyć się w Rzeszowie.

Głosowanie jawne:

głosów za: 10, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

14. 17:20 Dyskusja w temacie PPI oraz PPEU.

Potrzebnych jest dwóch reprezentantów na konwencję PPEU. Przez aklamację zostali wydelegowani Radek Pietroń oraz Tomasz Słowiński.

Decyzje w sprawie PPI zostają odłożone do czasu wyboru nowych władz PPI.

18:00 Dyskusja o wyborach odłożona jest na dwa tygodnie.

15. Kwestie do poruszenia: czy przyłączyć się do listy wyborczej innej partii? Czy startować w wyborach sejmowych czy tylko senatorskich?

16. 18:05 Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków P3.

Komisja skrutacyjna potwierdza prawdziwość danych oraz wyników głosowań swoimi własnoręcznymi podpisami:

Komisja skrutacyjna Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów:

Paulina Kolbusz (Przewodniczący Walnego Zgromadzenia)

Piotr Roszatycki (Protokolant-Sekretarz)

Władysław Majewski (Protokolant-poprawność i wyniki głosowań)

Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065
www.polskapartiapiratow.pl


Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2015-12-31, PaulinaKolbusz. Stronę odwiedzono 144 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.