Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
www.polskapartiapiratow.pl
e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Sąd Okręgowy w Warszawie
VII Wydział Cywilny Rejestrowy
al. Solidarności 127
00-898 Warszawa

Sprawozdanie z przebiegu głosowań z Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów z dn. 1 lutego 2014r.

Na dzień Walnego Zgromadzenia Polska Partia Piratów liczy 24 członków i zgodnie ze Statutem wszyscy są uprawnieni do wzięcia udziału w głosowaniach. 13 członków P3 jest obecnych na Walnym Zgromadzeniu - zachowane jest więc kworum obecności co najmniej połowy członków - wynoszące 13/24 (13 członków). Spełnione są więc statutowe warunki wymagane do uzupełnienia składu Sądu Koleżeńskiego, uchwalenia podstawy programowej oraz przeprowadzenia zmian w Statucie.

ROZPOCZĘCIE:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków P3.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Wybór Przewodniczącego obrad. Wybrano: Zbigniew Łukasiak

Głosowanie jawne:

głosów za: 13, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

4. Wybór Sekretarza WZC P3. Wybrano: Tomasz Andrzej Moroń

Głosowanie jawne:

głosów za: 13, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

5. Wybór dodatkowej osoby do Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.

Wybrano: Szymon Kubisiak

Głosowanie jawne:

głosów za: 13, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

6. Zatwierdzenie porządku obrad.

Głosowanie jawne:

głosów za: 13, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

7. Głosowanie o możliwości zdalnego uczestnictwa w zebraniu i udziału w głosowaniach jawnych.

głosów za: 12, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 1

8. Zarząd: Radosław Pietroń, Zbigniew Łukasiak, Piotr Roszatycki - podsumowanie dotychczasowego działania Tymczasowego Zarządu P3

WYBORY I GŁOSOWANIA:

9. Uzupełnienie składu Sądu Koleżeńskiego (po rezygnacji Błażeja Kaczorowskiego)

10. Zebranie kandydatur i krótkie przedstawienie kandydatów.

Kandydaci.

Michał Dydycz

Głosowanie jawne:

głosów za: 14, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

ZMIANY STATUTU.

11. Przedstawienie koniecznych zmian w statucie (poprawki techniczne, zgłoszone wcześniej.)

Treść uchwały zmiany statutu.

Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Partii Piratów przeprowadza głosowanie nad zmianami w statucie w następujący sposób:

1. Zmienia punkt 2.2 w Rozdziale 4 jak poniżej:

2.2. W przypadkach przewidzianych w pkt. 1 podpunkt c i d Prezes P3 zwołuje Walne zgromadzenie członków bezzwłocznie, na dzień przypadający nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku ja jego ręce.

zamienić na:

2.2. W przypadkach przewidzianych w pkt. 2.1 podpunkt c i d Prezes P3 zwołuje Walne zgromadzenie członków bezzwłocznie, na dzień przypadający nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku na jego ręce.

2. Zmienia punkt 2.2 w Rozdziale 4 jak poniżej:

2.3. Jeżeli Prezes P3 nie zwoła walnego zgromadzenie członków w przypadkach przewidzianych w pkt. 1 ustęp 3 i 4, walne zgromadzenie członków zwołuje przewodniczący Sądu koleżeńskiego.

zamienić na:

2.3. Jeżeli Prezes P3 nie zwoła walnego zgromadzenie członków w przypadkach przewidzianych w pkt 2.1 podpunkt c i d, walne zgromadzenie członków zwołuje sąd koleżeński.

Głosowanie jawne:

głosów za: 14, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

Tekst jednolity poprawionego statutu w załączniku.

CZĘŚĆ WALNEGO ZGROMADZENIA W PEŁNI OTWARTA DLA OBSERWATORÓW I SYMPATYKÓW:

12. Oddanie głosu Radosławowi Pietroniowi. Omówienie kwestii związanych z Europejską Partią Piratów (dalej PP-EU). Przedstawienie wspólnego programu PP- EU. Omówienie Statutu Europejskiej Partii Piratów

Głosowanie nad ratyfikacją programu PP-EU.

Głosowanie jawne:

głosów za: 14, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

Głosowanie nad ratyfikacją statutu PP-EU.

Głosowanie jawne:

głosów za: 14, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

Głosowanie nad zgłoszeniem Tomasza Słowińskiego na wiceprzewodniczącego do PP-EU.

Głosowanie jawne:

głosów za: 11, głosów przeciw: 1, wstrzymało się: 2

13. Dyskusje programowa oraz pozostałe głosowania.

Ustalenie terminu corocznego Walnego Zgromadzenia P3. 31 maja 2014

Głosowanie jawne:

głosów za: 12, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 1

Wniosek o uchwalenie minimalnej składki członkowskiej na 10 zł miesięcznie.

Głosowanie jawne:

głosów za: 12, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 1

Wniosek o przyjęcie za podstawę deklaracji programowej angielskojęzyczną wersję deklaracji programowej PP-EU.

Głosowanie jawne:

głosów za: 12, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

Zgromadzenie członków zobowiązało zarząd P3 do przetłumaczenia deklaracji programowej PP-EU i jej zatwierdzenia uchwałą w czasie 14 dni.

Głosowanie jawne:

głosów za: 12, głosów przeciw: 0, wstrzymało się: 0

Komisja skrutacyjna potwierdza prawdziwość danych oraz wyników głosowań swoimi własnoręcznymi podpisami:

Komisja skrutacyjna Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów:

Zbigniew Łukasiak (Przewodniczący Walnego Zgromadzenia)

Tomasz Andrzej Moroń (Protokolant-Sekretarz)

Szymon Kubisiak (Protokolant-poprawność i wyniki głosowań)

Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065
www.polskapartiapiratow.pl
Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2014-02-19, PiotrRoszatycki. Stronę odwiedzono 1 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.