Polska Partia Piratów

Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa

www.polskapartiapiratow.pl

e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Protokół z Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów z dn. 14 lipca 2019 r.

Prezes Polskiej Partii Piratów działając w oparciu o rozdział 4 Statutu Polskiej Partii Piratów z dnia 10 czerwca 2017 r., zwołał Walne Zgromadzenie członków Polskiej Partii Piratów na dzień 14 lipca 2019 r. w Warszawie (wszyscy członkowie Partii zostali powiadomieni imiennie z zachowaniem terminu zgodnego ze Statutem, informacja była także publicznie dostępna w środkach masowego przekazu).

Na dzień Walnego Zgromadzenia Polska Partia Piratów liczy 16 członków i zgodnie ze Statutem wszyscy są uprawnieni do wzięcia udziału w głosowaniach. 8 członków P3 jest obecnych na Walnym Zgromadzeniu, 2 członków jest obecnych zdalnie za pośrednictwem środków technicznych - zachowane jest więc kworum obecności co najmniej połowy członków - wynoszące 8/16 (8 członków). Spełnione są więc statutowe warunki do dokonywania zmian w statucie.

Wybrano komisję skrutacyjną w składzie: Szymon Kubisiak oraz Radosław Pietroń oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Marcin Staryczenko.

Po stwierdzeniu obecności co najmniej połowy członków Partii Walne Zgromadzenie członków Polskiej Partii Piratów przeprowadza głosowanie nad zmianami w statucie w następujący sposób:

Przedyskutowano możliwość zmiany skrótu nazwy Partii z P3 na Piraci. Zaproponowano projekt uchwały zmieniający skrót P3 na Piraci, przedyskutowano tekst uchwały i zarządzono głosowanie nad uchwałą.

Po krótkiej dyskusji uznano, że w treści uchwały muszą znaleźć się wszystkie zmiany zapisów i taką uchwałę przygotowano. Zdecydowano, że razem z uchwałą złożony zostanie tekst jednolity Statutu na dzień 14 lipca 2019.

Sprawozdanie z przebiegu głosowań w załączniku.

Komisja skrutacyjna potwierdza prawdziwość danych oraz wyników głosowań swoimi własnoręcznymi podpisami:

Komisja skrutacyjna Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów:

Marcin Staryczenko (Przewodniczący Walnego Zgromadzenia)

Radosław Pietroń (Protokolant-Sekretarz)

Szymon Kubisiak (Protokolant-poprawność i wyniki głosowań)

Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2019-09-14, PaulinaKolbusz. Stronę odwiedzono 2 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.