Polska Partia Piratów

Wspólna 41 lok.76, 00-519 Warszawa

www.polskapartiapiratow.pl

e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Sąd Okręgowy w Warszawie
VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy
al. Solidarności 127
00-898 Warszawa

Protokół z Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów z dn. 25 lutego 2023 r.

Zarząd Polskiej Partii Piratów działając w oparciu o rozdział 4 Statutu Polskiej Partii Piratów z dnia 14.07.2019 r., zwołał Walne Zgromadzenie członków Polskiej Partii Piratów na dzień 25 lutego 2023 r. w Warszawie (wszyscy członkowie Partii zostali powiadomieni imiennie z zachowaniem terminu zgodnego ze Statutem, informacja była także publicznie dostępna w środkach masowego przekazu). Na dzień Walnego Zgromadzenia Polska Partia Piratów liczy 22 członków i zgodnie ze Statutem wszyscy są uprawnieni do wzięcia udziału w głosowaniach. 12 członków Piratów było obecnych na Walnym Zgromadzeniu - zachowane zostało więc kworum obecności co najmniej połowy członków - wynoszące 11/22 (11 członków). Spełnione są więc statutowe warunki wymagane do wyłonienia władz Partii. Wybrana komisja skrutacyjna w składzie: Radosław Pietroń, Michał Karol Dydycz, Adrian Maruszak po stwierdzeniu obecności połowy członków Partii, przedstawia
wyniki wyborów do władz statutowych Polskiej Partii Piratów.

Prezes Polskiej Partii Piratów:

Janusz Stanisław Wdzięczak
zamieszkały xxxxxxxxxxxxxxx
PESEL: xxxxxxxxxxx

Skarbnik Polskiej Partii Piratów:

Paulina Diana Kolbusz
zamieszkała xxxxxxxxxx
PESEL: xxxxxxxxxxx

Wiceprezesi Polskiej Partii Piratów :

Marcin Andrzej Staryczenko
zamieszkały xxxxxxxxxxxxxxx
PESEL: xxxxxxxxxxx

Radosław Pietroń
zamieszkały xxxxxxxxxxxxxxx
PESEL: xxxxxxxxxxx

Członkowie Sądu Koleżeńskiego Polskiej Partii Piratów:

Michał Karol Dydycz
zamieszkały xxxxxxxxxxxxxxx
PESEL: xxxxxxxxxxx

Arkadiusz Jan Sikorski
zamieszkały xxxxxxxxxxxxxxx
PESEL: xxxxxxxxxxx

Adrian Maruszak
zamieszkały xxxxxxxxxxxxxxx
PESEL: xxxxxxxxxxx

Sprawozdanie z przebiegu głosowań w załączniku.


Komisja skrutacyjna potwierdza prawdziwość danych oraz wyników głosowań swoimi
własnoręcznymi podpisami:


Komisja skrutacyjna Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów:

Aleksandra Suszczynska (Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia)

Radosław Pietroń (Protokolant-Sekretarz)

Michał Karol Dydycz (Protokolant-poprawność i wyniki głosowań)

Adrian Maruszak (Protokolant-poprawność i wyniki głosowań)

Polska Partia Piratów
ul. Wspólna 41 lok. 76; 00-519 Warszawa
EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065
www.polskapartiapiratow.pl

Wersja tematu: r2. Ostatnia edycja: 2023-04-03, PaulinaKolbusz. Stronę odwiedzono 2 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.