Polska Partia Piratów

Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa

www.polskapartiapiratow.pl

e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Protokół z Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów z dn. 9 marca 2019 r.

Zarząd Polskiej Partii Piratów działając w oparciu o rozdział 4 Statutu Polskiej Partii Piratów z dnia 01.02.2014 r., zwołał Walne Zgromadzenie członków Polskiej Partii Piratów na dzień 9 marca 2019 r. w Warszawie (wszyscy członkowie Partii zostali powiadomieni imiennie z zachowaniem terminu zgodnego ze Statutem, informacja była także publicznie dostępna w środkach masowego przekazu).

Na dzień Walnego Zgromadzenia Polska Partia Piratów liczy 14 członków i zgodnie ze Statutem wszyscy są uprawnieni do wzięcia udziału w głosowaniach. 8 członków P3 było obecnych na Walnym Zgromadzeniu - zachowane zostało więc kworum obecności co najmniej połowy członków - wynoszące 7/14 (7 członków). Spełnione są więc statutowe warunki wymagane do wyłonienia władz Partii.

Wybrana komisja skrutacyjna w składzie: Paulina Kolbusz, Radosław Pietroń, Szymon Kubisiak po stwierdzeniu obecności połowy członków Partii, przedstawia wyniki wyborów do władz statutowych Polskiej Partii Piratów.

Prezes Polskiej Partii Piratów:

Pan Michał Karol Dydycz

zamieszkały xxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

Skarbnik Polskiej Partii Piratów:

Pan Szymon Filip Kubisiak

zamieszkały xxxxxxxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

Wiceprezesi Polskiej Partii Piratów :

Pani Paulina Diana Kolbusz

zamieszkała xxxxxxxxx,

PESEL: xxxxxxxxxxx

Pan Marcin Staryczenko

zamieszkały xxxxxxxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

Członkowie Sądu Koleżeńskiego Polskiej Partii Piratów:

Pan Władysław Majewski

zamieszkały xxxxxxxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

Pan Radosław Pietroń

zamieszkały xxxxxxxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

Pan Zbigniew Łukasiak

zamieszkały xxxxxxxxxxxxxxxx

PESEL: xxxxxxxxxxx

Sprawozdanie z przebiegu głosowań w załączniku.

Komisja skrutacyjna potwierdza prawdziwość danych oraz wyników głosowań swoimi własnoręcznymi podpisami:

Komisja skrutacyjna Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów:

Paulina Kolbusz (Przewodniczący Walnego Zgromadzenia)

Radosław Pietroń (Protokolant-Sekretarz)

Szymon Kubisiak (Protokolant-poprawność i wyniki głosowań)


Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2019-09-14, PaulinaKolbusz. Stronę odwiedzono 2 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.