Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
www.polskapartiapiratow.pl
e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Sąd Okręgowy w Warszawie
VII Wydział Cywilny Rejestrowy
al. Solidarności 127
00- 898 Warszawa

Protokół z Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów

z dn. 1 lutego 2014r.

Prezes Polskiej Partii Piratów (Radosław Pietroń) działając w oparciu Statut Polskiej Partii Piratów z dnia 18.05.2013, zwołał Walne Zgromadzenie członków Polskiej Partii Piratów na dzień 1 lutego 2014 r. w Warszawie (wszyscy członkowie Partii zostali powiadomieni imiennie z zachowaniem terminu zgodnego ze Statusem, informacja była także publicznie dostępna w środkach masowego przekazu).

Na dzień Walnego Zgromadzenia Polska Partia Piratów liczy 24 członków i zgodnie ze Statutem wszyscy są uprawnieni do wzięcia udziału w głosowaniach. 13 członków P3 jest obecnych na Walnym Zgromadzeniu - zachowane jest więc kworum obecności co najmniej połowy członków - wynoszące 13/24 (13 członków). Spełnione są więc statutowe warunki wymagane do przyjęcia deklaracji programowej oraz przeprowadzenia zmian w Statucie.

Wybrana komisja skrutacyjna w składzie: Zbigniew Łukasiak, Tomasz Andrzej Moroń i Szymon Kubisiak po stwierdzeniu obecności ponad połowy członków Partii, przedstawia wyniki wyborów do uzupełnienia składu Sądu Koleżeńskiego Polskiej Partii Piratów.

Uzupełnienie składu Sądu Koleżeńskiego Polskiej Partii Piratów:

Pan Michał Dydycz zamieszkały ███████████████████████████████████████ PESEL: ███████████

Sprawozdanie z przebiegu głosowań w załączniku.

Po uzupełnieniu składu sądu koleżeńskiego Polskiej Partii Piratów przeprowadza głosowanie nad zmianami w statucie w następujący sposób:

1. Zmienia punkt 2.2 w Rozdziale 4 jak poniżej:

2.2. W przypadkach przewidzianych w pkt. 1 podpunkt c i d Prezes P3 zwołuje Walne zgromadzenie członków bezzwłocznie, na dzień przypadający nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku ja jego ręce.

zamienić na:

2.2. W przypadkach przewidzianych w pkt. 2.1 podpunkt c i d Prezes P3 zwołuje Walne zgromadzenie członków bezzwłocznie, na dzień przypadający nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku na jego ręce.

2. Zmienia punkt 2.2 w Rozdziale 4 jak poniżej:

2.3. Jeżeli Prezes P3 nie zwoła walnego zgromadzenie członków w przypadkach przewidzianych w pkt. 1 ustęp 3 i 4, walne zgromadzenie członków zwołuje przewodniczący Sądu koleżeńskiego.

zamienić na:

2.3. Jeżeli Prezes P3 nie zwoła walnego zgromadzenie członków w przypadkach przewidzianych w pkt 2.1 podpunkt c i d, walne zgromadzenie członków zwołuje sąd koleżeński.

Tekst jednolity poprawionego statutu w załączniku.

Podczas Walnego Zgromadzenia została także przyjęta deklaracja programowa, ustalona wysokość składki członkowskiej oraz ratyfikowany Statut Europejskiej Partii Piratów, ale kwestie nie zmieniają Statutu ani Reprezentacji Polskiej partii Piratów. Komisja skrutacyjna potwierdza prawdziwość danych oraz wyników głosowań swoimi własnoręcznymi podpisami:

Komisja skrutacyjna Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów:

Zbigniew Łukasiak (Przewodniczący Walnego Zgromadzenia)

Tomasz Andrzej Moroń (Protokolant-Sekretarz)

Szymon Kubisiak (Protokolant-poprawność i wyniki głosowań)

Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065
www.polskapartiapiratow.pl
Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2014-02-19, PiotrRoszatycki. Stronę odwiedzono 1 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.