Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
www.polskapartiapiratow.pl
e-mail: biuro@polskapartiapiratow.pl

Sąd Okręgowy w Warszawie
VII Wydział Cywilny Rejestrowy
al. Solidarności 127
00- 898 Warszawa

Protokół z Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów

z dnia 18 maja 2013r.

Tymczasowy zarząd Polskiej Partii Piratów (Członkowie Założyciele) działając w oparciu o rozdział 9 Statutu Polskiej Partii Piratów z dnia 07.09.2012, zwołał Walne Zgromadzenie członków Polskiej Partii Piratów na dzień 18 maja 2013 r. w Warszawie (wszyscy członkowie Partii zostali powiadomieni imiennie z zachowaniem terminu zgodnego ze Statusem, informacja była także publicznie dostępna w środkach masowego przekazu).

Na dzień Walnego Zgromadzenia Polska Partia Piratów liczy 17 członków i zgodnie ze Statutem wszyscy są uprawnieni do wzięcia udziału w głosowaniach. 13 członków P3 jest obecnych na Walnym Zgromadzeniu - zachowane jest więc kworum obecności co najmniej połowy członków - wynoszące 9/17 (9 członków). Spełnione są więc statutowe warunki wymagane do wyłonienia władz Partii oraz przeprowadzenia zmian w Statucie.

Wybrana komisja skrutacyjna w składzie: Radosław Pietroń, Błażej Kaczorowski i Tomasz Michał Kisielewski po stwierdzeniu obecności ponad połowy członków Partii, przedstawia wyniki wyborów do władz statutowych Polskiej Partii Piratów.

Prezes Polskiej Partii Piratów:

Pan Radosław Pietroń
zamieszkały ███████████████████████████
PESEL: ███████████

Skarbnik Polskiej Partii Piratów:

Pan Szymon Kubisiak
zamieszkały ██████████████████████████████████████████████
PESEL: ███████████

Wiceprezesi Polskiej Partii Piratów

Pan Zbigniew Łukasiak
zamieszkały ████████████████████████████████
PESEL: ███████████

Pan Tomasz Michał Słowiński
zamieszkały █████████████████████████████
PESEL: ███████████

Pan Piotr Roszatycki
zamieszkały ████████████████████████████████
PESEL: ███████████

Członkowie Sądu Koleżeńskiego Polskiej Partii Piratów:

Pan Błażej Kaczorowski
zamieszkały ████████████████████████████████
PESEL: ███████████

Pan Władysław Majewski
zamieszkały ██████████████████████████████████
PESEL: ███████████

Pan Marcin Staryczenko
zamieszkały ████████████████████████████████
PESEL: ███████████

Sprawozdanie z przebiegu głosowań w załączniku.

Po wybraniu władz walne zgromadzenie członków Polskiej Partii Piratów przeprowadza głosowanie nad zmianami w statucie w następujący sposób:
  1. Uchyla Rozdział 9: ”Postanowienia przejściowe” w całości.
  2. Uchyla punkt 5 z Rozdziału 8: „Finanse partii”.
  3. Dodaje punkt 2.8 h) w Rozdziale 4: „Władze Partii” o treści: „Ustalenie minimalnej wysokości składki członkowskiej.”
  4. Uchyla punkt 6.2 z Rozdziału 2: „Członkowie partii”.

Tekst jednolity poprawionego statutu w załączniku.

Komisja skrutacyjna potwierdza prawdziwość danych oraz wyników głosowań swoimi własnoręcznymi podpisami:

Komisja skrutacyjna Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów:

Radosław Pietroń (Przewodniczący Walnego Zgromadzenia)

Błażej Kaczorowski (Protokolant-Sekretarz)

Kisielewski Tomasz Michał (Protokolant-poprawność i wyniki głosowań)

Polska Partia Piratów
Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa
EWP: 328 NIP: 7010371569 REGON: 146546065
www.polskapartiapiratow.pl
Wersja tematu: r1. Ostatnia edycja: 2013-05-20, PiotrRoszatycki. Stronę odwiedzono 245 razy.
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.